1. Tillämpningsområde

Dessa affärsvillkor gäller för avtal mellan Tilti Systems och alla dess juridiska personer, därefter Tilti Systems, och kunderna om det inte uttryckligen har ingåtts andra avtal eller om lagstadgade bestämmelser föreskriver motsatsen.

Kundens allmänna affärsvillkor är endast bindande för Tilti Systems om de uttryckligen har godkänts av Tilti Systems.

  1. Tjänsternas omfattning

Våra tjänster tillhandahålls omsorgsfullt i enlighet med gällande professionella standarder. Kunden tar emot önskad tjänst i avtalad form och inom avtalad tidsfrist.

  1. Kundens samarbets- och anmälningsskyldighet

Kunden måste informera Tilti Systems om eventuella speciella stilar som gäller för översättningen (t.ex. krav på layout, översättning på datamedier, antal kopior, tryckfärdighet etc.). Om kunden vill att en översatt text ska tryckas måste kunden förse Tilti Systems med ett bevis.

Kunden måste i god tid och utan att tillfrågas tillhandahålla all information och dokument som krävs för att genomföra översättningen korrekt till Tilti Systems (t.ex. specifik företagsterminologi, ordlistor, beskrivande grafiskt material etc.).

Översättnings- och utskriftsfel som uppstår på grund av att kunden inte följer dessa villkor ska inte bekostas av Tilti Systems och de är inte heller ansvariga för några fel. Eventuella skador som uppstår på grund av detta ska inte erläggas Tilti Systems

  1. Åtgärdande av fel

Kunden kan kräva korrigeringar av eventuella fel i översättningen. Detta anspråk av åtgärdande av fel kan endast göras av kunden om felet anges exakt och när det finns en utförlig motivering. Tilti Systems förbehåller sig rätten att inte efterfölja anspråket av åtgärdande av fel om det inte finns någon lämplig grund för meddelande av fel och det inte är tillräckligt motiverat.

I händelse av att ersättningen eller förbättringen är otillräcklig gäller lagstadgade garantibestämmelser om det inte har ingåtts några andra avtal.

  1. Ansvarsskyldighet

Tilti Systems ska endast hållas ansvarig i händelse av att grov försumlighet kan bevisas eller avsiktligt uppsåt under beställningens genomförande. Ansvarsskyldighet för mindre försumlighet gäller endast vid överträdelse av väsentliga avtalsbestämmelser. Eventuella klagomål måste meddelas skriftligen senast sju dagar efter mottagning av beställda tjänster.

  1. Sekretesskrav

Tilti Systems åtar sig att upprätthålla sekretess gentemot tredje man relaterat till all fakta och innehåll som företaget får kännedom om i samband med tillhandahållande av tjänster till kunden.

  1. Avgift

Ersättning sker inom tio dagar efter leveransen av vår tjänst. Godkännandeperioden måste vara lämplig.

Förutom den avtalsenliga avgiften ska Tilti Systems också kunna kräva återbetalning av kostnader som faktiskt har uppstått och som i förväg avtalats med kunden. Mervärdesskatt beräknas separat. För beställningar med stora volymer kan Tilti Systems begära förskottsbetalning av det belopp som objektivt krävs för att genomföra beställningen. I motiverade fall kan överlämnandet av översättningen göras beroende på det hela ordervärdet som tidigare har betalats.

  1. Bevarad äganderätt och upphovsrätt

Kunden har äganderätt till översättningen först efter att hela betalningen har gjorts. Fram tills dess har kunden inte någon användarrätt.

Tilti Systems förbehåller sig upphovsrätten.

  1. Tillämplig lag

Österrikisk lag tillämpas på beställningen och alla anspråk som härrör från den.

Dessa allmänna affärsvillkors verkan påverkas inte av att enskilda bestämmelser är ogiltiga och/eller saknar verkan.

Behörig domstol är i Riga.